FAQs Complain Problems

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि कक्षा १ - १० मा चौकुने गाउपालिका अन्तरगत देहायका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई भर्ना भए पछि पाठ्यपुस्तक खरिद गरी निःशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउन देहाय बमोजिमको अनुदान सम्वन्धित विद्यालयको खातामा निकासा दिई सकिएकोले सम्वन्धित विद्यालयहरुले समयमा नै पुस्तक खरिद गरी निःशुल्क रुपमा विद्यार्थीहरुलाई उपलव्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: